جریان تنسور:: عملیات:: EncodePng

#include <image_ops.h>

PNG یک تصویر را رمزگذاری کنید.

خلاصه

image یک تانسور 3 بعدی uint8 یا uint16 از شکل [height, width, channels] است که channels عبارتند از:

 • 1: برای مقیاس خاکستری.
 • 2: برای مقیاس خاکستری + آلفا.
 • 3: برای RGB.
 • 4: برای RGBA.

سطح فشرده‌سازی ZLIB، compression ، می‌تواند -1 برای پیش‌فرض رمزگذار PNG یا مقداری از 0 تا 9 باشد. 9 بالاترین سطح فشرده‌سازی است که کوچک‌ترین خروجی را ایجاد می‌کند، اما کندتر است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تصویر: سه بعدی با شکل [height, width, channels] .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • فشرده سازی: سطح فشرده سازی.

برمی گرداند:

 • Output : 0-D تصویر با کد PNG

سازندگان و ویرانگرها

EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodePng::Attrs & attrs)

صفات عمومی

contents
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Compression (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: EncodePng:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EncodePng .

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

توابع عمومی

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodePng::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

فشرده سازی

Attrs Compression(
 int64 x
)