جریان تنسور:: عملیات:: اثر انگشت

#include <array_ops.h>

مقادیر اثر انگشت را ایجاد می کند.

خلاصه

مقادیر اثر انگشت data ایجاد می کند.

Fingerprint op بعد اول data را به عنوان بعد دسته ای در نظر می گیرد و output[i] حاوی مقدار اثر انگشت تولید شده از محتویات در data[i, ...] برای همه i است.

Fingerprint op مقادیر اثر انگشت را به صورت آرایه بایت می نویسد. به عنوان مثال، روش پیش‌فرض farmhash64 یک مقدار اثر انگشت 64 بیتی را در یک زمان تولید می‌کند. این مقدار 8 بایتی به عنوان یک آرایه uint8 با اندازه 8، به ترتیب اندکی نوشته شده است.

به عنوان مثال، فرض کنید که data دارای نوع داده DT_INT32 و شکل (2، 3، 4) هستند و روش اثر انگشت farmhash64 است. در این مورد، شکل خروجی (2، 8)، که در آن 2 اندازه ابعاد دسته ای data است، و 8 اندازه هر مقدار اثر انگشت بر حسب بایت است. output[0, :] از 12 عدد صحیح در data[0, :, :] و به طور مشابه output[1, :] از 12 عدد صحیح دیگر در data[1, :, :] .

توجه داشته باشید که این عملیات از بافر خام زیرین اثر انگشت می‌گیرد و متادیتای Tensor مانند نوع و/یا شکل داده را اثر انگشت نمی‌گذارد. به عنوان مثال، مقادیر اثرانگشت تحت تغییر شکل‌ها و بیت‌کست‌ها تا زمانی که ابعاد دسته‌ای ثابت باقی می‌ماند، تغییر نمی‌کنند:

Fingerprint(data) == Fingerprint(Reshape(data, ...))
Fingerprint(data) == Fingerprint(Bitcast(data, ...))

برای داده‌های رشته‌ای، باید انتظار Fingerprint(data) != Fingerprint(ReduceJoin(data)) داشت.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • داده: باید دارای رتبه 1 یا بالاتر باشد.
  • روش: روش اثر انگشت استفاده شده توسط این op. روش موجود در حال حاضر farmhash::fingerprint64 است.

برمی گرداند:

  • Output : یک Tensor دو بعدی از نوع tf.uint8 . بعد اول برابر با بعد اول data است و اندازه بعد دوم به الگوریتم اثر انگشت بستگی دارد.

سازندگان و تخریب کنندگان

Fingerprint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input method)

صفات عمومی

fingerprint
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

اثر انگشت

::tensorflow::Output fingerprint

عمل

Operation operation

توابع عمومی

اثر انگشت

 Fingerprint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input method
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const