از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اثر انگشت

#include <array_ops.h>

مقادیر اثر انگشت را ایجاد می کند.

خلاصه

مقادیر اثر انگشت data تولید می data .

Fingerprint op اولین بعد data بعنوان بعد دسته در نظر می گیرد و output[i] حاوی مقدار اثر انگشت تولید شده از محتویات موجود در data[i, ...] برای همه i .

اثر انگشت مقادیر اثر انگشت را به صورت آرایه های بایت می نویسد. به عنوان مثال ، روش پیش فرض farmhash64 یک مقدار اثر انگشت 64 بیتی تولید می کند. این مقدار 8 بایت به صورت آرایه uint8 با اندازه 8 و به ترتیب اندین کوچک نوشته می شود.

به عنوان مثال ، فرض کنید data دارای نوع داده DT_INT32 و شکل (2 ، 3 ، 4) باشند و روش اثر انگشت از نوع farmhash64 باشد. در این حالت ، شکل خروجی (2 ، 8) است ، جایی که 2 اندازه بعد دسته ای data و 8 اندازه هر مقدار اثر انگشت در بایت است. output[0, :] از 12 عدد صحیح در data[0, :, :] و به طور مشابه output[1, :] ،: output[1, :] از 12 عدد صحیح دیگر در data[1, :, :] .

توجه داشته باشید که این op بافر اصلی خام را اثر انگشت می کند ، و فراداده Tensor مانند نوع داده و / یا شکل اثر انگشت ندارد. به عنوان مثال ، مقادیر اثر انگشت تحت تغییر شکل و بیت کاستها تغییر نمی کنند تا زمانی که بعد دسته ای ثابت بماند:

Fingerprint(data) == Fingerprint(Reshape(data, ...))
Fingerprint(data) == Fingerprint(Bitcast(data, ...))

برای داده های رشته ای ، باید انتظار داشت Fingerprint(data) != Fingerprint(ReduceJoin(data)) به طور کلی.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • data: باید دارای درجه 1 یا بالاتر باشد.
  • روش: روش اثر انگشت مورد استفاده این op. روش موجود در حال حاضر farmhash::fingerprint64 .

بازده:

  • Output : یک دو بعدی Tensor از نوع tf.uint8 . بعد اول برابر است با بعد اول data ، و اندازه بعدی دوم به الگوریتم اثر انگشت بستگی دارد.

سازندگان و ویرانگران

Fingerprint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input method)

صفات عمومی

fingerprint
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

اثر انگشت

::tensorflow::Output fingerprint

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

اثر انگشت

 Fingerprint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input method
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const