جریان تنسور:: عملیات:: FloorMod

#include <math_ops.h>

باقیمانده تقسیم را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

خلاصه

وقتی x < 0 xor y < 0 باشد

درست است، این از معنای‌شناسی پایتون پیروی می‌کند، زیرا نتیجه در اینجا با یک تقسیم کف سازگار است. به عنوان مثال floor(x / y) * y + mod(x, y) = x .

توجه : FloorMod از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

FloorMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

FloorMod

 FloorMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const