tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2

#include <nn_ops.h>

شیب برای عادی سازی دسته ای.

خلاصه

توجه داشته باشید که اندازه سنسورهای 4D یا توسط "NHWC" یا "NCHW" تعریف می شوند. اندازه سنسورهای 1D با بعد C سنسورهای 4D مطابقت دارد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • y_backprop: یک 4D تانسور برای گرادیان با توجه به y.
 • x: یک سنسور 4D برای داده های ورودی.
 • مقیاس: یک سنسور 1D برای عامل مقیاس گذاری ، برای مقیاس کردن x نرمال
 • reserve_space_1: وقتی is_training درست است ، یک Tensor 1D برای دسته محاسبه شده برای محاسبه شیب مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. هنگامی که is_training کاذب است، یک 1D تانسور برای جمعیت متوسط در هر دو 1 و 2 محاسبه گرادیان سفارش استفاده مجدد قرار.
 • reserve_space_2: وقتی is_training درست است، یک 1D تانسور برای واریانس دسته ای کامپیوتری (واریانس معکوس در مورد cuDNN) به در محاسبات شیب مورد استفاده مجدد قرار. وقتی is_training نادرست است ، یک Tensor 1D برای واریانس جمعیت در هر دو محاسبه شیب مرتبه 1 و 2 دوباره استفاده می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • epsilon: یک عدد شناور کوچک است که به واریانس x اضافه می شود.
 • data_format: قالب داده برای y_backprop ، x ، x_backprop. یا "NHWC" (پیش فرض) یا "NCHW".
 • is_training: مقدار bool برای نشان دادن عملکرد برای آموزش (پیش فرض) یا استنتاج است.

بازده:

 • Output x_backprop: یک 4D تانسور برای شیب نسبت به x.
 • Output scale_backprop: یک 1D تانسور برای گرادیان با توجه به مقیاس.
 • Output offset_backprop: یک 1D تانسور برای گرادیان با توجه به جبران شده است.
 • Output Reserve_space_3: مکان یاب استفاده نشده برای مطابقت با میانگین ورودی در FusedBatchNorm .
 • Output reserve_space_4: محل نگهدارنده استفاده نشده برای مطابقت با ورودی واریانس در FusedBatchNorm .

سازندگان و ویرانگران

FusedBatchNormGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y_backprop, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input reserve_space_1, :: tensorflow::Input reserve_space_2)
FusedBatchNormGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y_backprop, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input reserve_space_1, :: tensorflow::Input reserve_space_2, const FusedBatchNormGradV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

offset_backprop
operation
reserve_space_3
reserve_space_4
scale_backprop
x_backprop

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Epsilon (float x)
IsTraining (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedBatchNormGradV2 .

صفات عمومی

offset_backprop

::tensorflow::Output offset_backprop

عمل

Operation operation

ذخیره_فضا_3

::tensorflow::Output reserve_space_3

ذخیره_فضا_4

::tensorflow::Output reserve_space_4

مقیاس_پردازش

::tensorflow::Output scale_backprop

x_backprop

::tensorflow::Output x_backprop

کارکردهای عمومی

FusedBatchNormGradV2

 FusedBatchNormGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input y_backprop,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input reserve_space_1,
 ::tensorflow::Input reserve_space_2
)

FusedBatchNormGradV2

 FusedBatchNormGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input y_backprop,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input reserve_space_1,
 ::tensorflow::Input reserve_space_2,
 const FusedBatchNormGradV2::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اپسیلون

Attrs Epsilon(
 float x
)

IsTraining

Attrs IsTraining(
 bool x
)