جریان تنسور:: عملیات:: FusedBatchNormV2

#include <nn_ops.h>

نرمال سازی دسته ای

خلاصه

توجه داشته باشید که اندازه تانسورهای 4 بعدی با "NHWC" یا "NCHW" تعریف می شود. اندازه تانسورهای 1 بعدی با بعد C تانسورهای 4 بعدی مطابقت دارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • x: یک تانسور 4 بعدی برای داده های ورودی.
 • مقیاس: یک تانسور 1 بعدی برای ضریب مقیاس، برای مقیاس x نرمال شده.
 • افست: یک تانسور 1 بعدی برای آفست، برای جابجایی به x نرمال شده.
 • میانگین: یک تانسور 1 بعدی برای میانگین جمعیت. فقط برای استنتاج استفاده می شود. برای آموزش باید خالی باشد
 • واریانس: یک تانسور 1 بعدی برای واریانس جمعیت. فقط برای استنتاج استفاده می شود. برای آموزش باید خالی باشد

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • اپسیلون: عدد شناور کوچکی که به واریانس x اضافه می شود.
 • data_format: فرمت داده برای x و y. یا «NHWC» (پیش‌فرض) یا «NCHW».
 • is_training: یک مقدار bool که نشان می دهد عملیات برای آموزش (پیش فرض) یا استنتاج است.

برمی گرداند:

 • Output y: یک تانسور 4 بعدی برای داده های خروجی.
 • Output batch_mean: یک تانسور 1 بعدی برای میانگین دسته ای محاسبه شده، که توسط TensorFlow برای محاسبه میانگین در حال اجرا استفاده می شود.
 • Output batch_variance: یک تانسور 1 بعدی برای واریانس دسته ای محاسبه شده، که توسط TensorFlow برای محاسبه واریانس در حال اجرا استفاده می شود.
 • Output rezerv_space_1: یک تانسور 1 بعدی برای میانگین دسته ای محاسبه شده، برای استفاده مجدد در محاسبه گرادیان.
 • Output rezerv_space_2: یک تانسور 1 بعدی برای واریانس دسته ای محاسبه شده (واریانس معکوس در مورد cuDNN)، برای استفاده مجدد در محاسبه گرادیان.

سازندگان و ویرانگرها

FusedBatchNormV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input offset, :: tensorflow::Input mean, :: tensorflow::Input variance)
FusedBatchNormV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input offset, :: tensorflow::Input mean, :: tensorflow::Input variance, const FusedBatchNormV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

batch_mean
batch_variance
operation
reserve_space_1
reserve_space_2
y

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Epsilon (float x)
IsTraining (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedBatchNormV2 .

صفات عمومی

batch_mean

::tensorflow::Output batch_mean

دسته_واریانس

::tensorflow::Output batch_variance

عمل

Operation operation

رزرو_فضای_1

::tensorflow::Output reserve_space_1

رزرو_فضا_2

::tensorflow::Output reserve_space_2

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

FusedBatchNormV2

 FusedBatchNormV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input offset,
 ::tensorflow::Input mean,
 ::tensorflow::Input variance
)

FusedBatchNormV2

 FusedBatchNormV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input offset,
 ::tensorflow::Input mean,
 ::tensorflow::Input variance,
 const FusedBatchNormV2::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اپسیلون

Attrs Epsilon(
 float x
)

IsTraining

Attrs IsTraining(
 bool x
)