از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3

#include <nn_ops.h>

عادی سازی دسته ای.

خلاصه

توجه داشته باشید که اندازه سنسورهای 4D یا توسط "NHWC" یا "NCHW" تعریف می شوند. اندازه سنسورهای 1D با بعد C سنسورهای 4D مطابقت دارد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • x: یک سنسور 4D برای داده های ورودی.
 • مقیاس: یک سنسور 1D برای فاکتور مقیاس گذاری ، برای مقیاس کردن x نرمال شده.
 • offset: یک سنسور 1D برای جابجایی ، برای تغییر به x عادی شده است.
 • میانگین: یک سنسور 1D برای میانگین جمعیت. فقط برای استنباط استفاده می شود باید برای آموزش خالی باشد
 • واریانس: یک تانسور 1D برای واریانس جمعیت. فقط برای استنباط استفاده می شود باید برای آموزش خالی باشد

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • epsilon: یک عدد شناور کوچک است که به واریانس x اضافه می شود.
 • data_format: قالب داده برای x و y. یا "NHWC" (پیش فرض) یا "NCHW".
 • is_training: مقدار bool برای نشان دادن عملکرد برای آموزش (پیش فرض) یا استنتاج است.

بازده:

 • Output y: یک سنسور 4D برای داده های خروجی.
 • Output batch_mean: یک 1D تانسور برای میانگین دسته ای کامپیوتری، که باید توسط TensorFlow مورد استفاده برای محاسبه میانگین در حال اجرا.
 • Output batch_variance: یک 1D تانسور برای واریانس دسته ای کامپیوتری، که باید توسط TensorFlow مورد استفاده برای محاسبه واریانس در حال اجرا.
 • Output reserve_space_1: یک 1D تانسور برای میانگین دسته ای محاسبه شده، در محاسبه گرادیان استفاده مجدد قرار.
 • Output reserve_space_2: یک 1D تانسور برای واریانس دسته ای کامپیوتری (واریانس معکوس در مورد cuDNN)، که در محاسبات شیب مورد استفاده مجدد قرار.
 • Output reserve_space_3: یک 1D تانسور برای برخی از نتایج متوسط، به در محاسبه گرادیان برای بهره وری بهتر مورد استفاده مجدد قرار.

سازندگان و ویرانگران

FusedBatchNormV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input offset, :: tensorflow::Input mean, :: tensorflow::Input variance)
FusedBatchNormV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input offset, :: tensorflow::Input mean, :: tensorflow::Input variance, const FusedBatchNormV3::Attrs & attrs)

صفات عمومی

batch_mean
batch_variance
operation
reserve_space_1
reserve_space_2
reserve_space_3
y

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Epsilon (float x)
IsTraining (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedBatchNormV3 .

صفات عمومی

معنی_بسته

::tensorflow::Output batch_mean

واریانس دسته ای

::tensorflow::Output batch_variance

عمل

Operation operation

Reserve_space_1

::tensorflow::Output reserve_space_1

ذخیره_فضا_2

::tensorflow::Output reserve_space_2

ذخیره_فضا_3

::tensorflow::Output reserve_space_3

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

FusedBatchNormV3

 FusedBatchNormV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input offset,
 ::tensorflow::Input mean,
 ::tensorflow::Input variance
)

FusedBatchNormV3

 FusedBatchNormV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input offset,
 ::tensorflow::Input mean,
 ::tensorflow::Input variance,
 const FusedBatchNormV3::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اپسیلون

Attrs Epsilon(
 float x
)

IsTraining

Attrs IsTraining(
 bool x
)