از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D

#include <nn_ops.h>

در هنگام پیچیدگی یک padding را به عنوان پیش پردازش انجام می دهد.

خلاصه

مشابه FusedResizeAndPadConv2d ، این گزینه امکان اجرای بهینه را فراهم می کند که در آن مرحله تغییر شکل لایه برداری با جستجوی im2col درهم آمیخته شده است ، اما در این حالت بدون فیلتر دو خطی برای تغییر اندازه لازم است. جوش خوردن پد جلوگیری از نیاز به نوشتن نتایج متوسط ​​به عنوان سنجنده های کل ، فشار حافظه را کاهش می دهد ، و ما می توانیم با ادغام محاسبات تحول ، برخی از سودهای تأخیر را بدست آوریم. ویژگی data_format برای Conv2D توسط این گزینه پشتیبانی نمی شود و به جای آن از دستور 'NHWC' استفاده می شود. به صورت داخلی این op از یک بافر خراش برای هر نمودار استفاده می کند ، به این معنی که اگر چندین نسخه به طور موازی اجرا شوند مسدود می شود. دلیل این امر این است که این اپراتور در درجه اول یک بهینه سازی برای به حداقل رساندن مصرف حافظه است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • paddings: یک ماتریس دو ستونی که اندازه های padding را مشخص می کند. تعداد ردیف ها باید همان رتبه input باشد.
 • فیلتر: 4-D با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels]
 • گامها: طول 1-D 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید به همان ترتیب مشخص شده با قالب باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

FusedPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

FusedPadConv2D

 FusedPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const