جریان تنسور:: عملیات:: FusedPadConv2D

#include <nn_ops.h>

بالشتک را به عنوان یک پیش پردازش در طول یک کانولوشن انجام می دهد.

خلاصه

مشابه FusedResizeAndPadConv2d، این عملیات به اجرای بهینه‌سازی شده اجازه می‌دهد که در آن مرحله تبدیل padding فضایی با جستجوی im2col ترکیب می‌شود، اما در این مورد بدون فیلتر دوخطی مورد نیاز برای تغییر اندازه. ادغام بالشتک از نیاز به نوشتن نتایج میانی به عنوان تانسور کامل جلوگیری می کند و فشار حافظه را کاهش می دهد و ما می توانیم با ادغام محاسبات تبدیل مقداری از تاخیر را بدست آوریم. ویژگی data_format برای Conv2D توسط این عملیات پشتیبانی نمی‌شود و به جای آن از دستور «NHWC» استفاده می‌شود. در داخل این عملیات از یک بافر خراش در هر نمودار استفاده می کند، به این معنی که اگر چندین نسخه به صورت موازی اجرا شوند، مسدود می شود. این به این دلیل است که این عملگر در درجه اول یک بهینه سازی برای به حداقل رساندن استفاده از حافظه است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4-بعدی با شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • paddings: یک ماتریس دو ستونی که اندازه های بالشتک را مشخص می کند. تعداد سطرها باید با رتبه input یکسان باشد.
 • فیلتر: 4 بعدی با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • گام ها: 1-D طول 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید به همان ترتیب ابعاد مشخص شده با قالب باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

FusedPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

FusedPadConv2D

 FusedPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const