جریان تنسور:: عملیات:: GatherV2

#include <array_ops.h>

برش ها را از axis محور params بر اساس indices جمع آوری کنید .

خلاصه

indices باید یک تانسور صحیح از هر بعد (معمولاً 0-D یا 1-D) باشند. یک تانسور خروجی با شکل params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] تولید می کند که در آن:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

توجه داشته باشید که در CPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، یک خطا برگردانده می شود. در GPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، 0 در مقدار خروجی مربوطه ذخیره می شود.

همچنین tf.batch_gather و tf.gather_nd ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • پارامترها: تانسوری که از آن مقادیر جمع آوری می شود. باید حداقل axis + 1 باشد.
 • شاخص ها: تانسور شاخص. باید در محدوده [0, params.shape[axis]) باشد.
 • axis: محور در params برای جمع آوری indices . پیش‌فرض در بعد اول است. از شاخص های منفی پشتیبانی می کند.

برمی گرداند:

 • Output : مقادیر params جمع‌آوری شده از شاخص‌های داده‌شده توسط indices ، با شکل params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] .

سازندگان و ویرانگرها

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

BatchDims (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: GatherV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای GatherV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

GatherV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

GatherV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

BatchDims

Attrs BatchDims(
 int64 x
)