جریان تنسور:: عملیات:: HistogramFixedWidth

#include <math_ops.h>

هیستوگرام مقادیر را برگردانید.

خلاصه

با توجه به values تانسور، این عملیات یک هیستوگرام رتبه 1 را برمی‌گرداند که تعداد ورودی‌های values را که در هر bin قرار می‌گیرند، می‌شمارند. سطل ها با عرض مساوی هستند و با آرگومان های value_range و nbins تعیین می شوند.

# Bins will be: (-inf, 1), [1, 2), [2, 3), [3, 4), [4, inf)
nbins = 5
value_range = [0.0, 5.0]
new_values = [-1.0, 0.0, 1.5, 2.0, 5.0, 15]

with tf.get_default_session() as sess:
 hist = tf.histogram_fixed_width(new_values, value_range, nbins=5)
 variables.global_variables_initializer().run()
 sess.run(hist) => [2, 1, 1, 0, 2]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقادیر: Tensor عددی.
 • value_range: شکل [2] Tensor از dtype مشابه values . مقادیر <= value_range[0] به hist[0]، مقادیر >= value_range[1] به hist[-1] نگاشت خواهند شد.
 • nbins: Scalar int32 Tensor . تعداد سطل های هیستوگرام

برمی گرداند:

 • Output : یک Tensor 1 بعدی که هیستوگرام مقادیر را نگه می دارد.

سازندگان و ویرانگرها

HistogramFixedWidth (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input value_range, :: tensorflow::Input nbins)
HistogramFixedWidth (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input value_range, :: tensorflow::Input nbins, const HistogramFixedWidth::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Dtype (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: HistogramFixedWidth:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای HistogramFixedWidth .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

HistogramFixedWidth

 HistogramFixedWidth(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input value_range,
 ::tensorflow::Input nbins
)

HistogramFixedWidth

 HistogramFixedWidth(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input value_range,
 ::tensorflow::Input nbins,
 const HistogramFixedWidth::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع D

Attrs Dtype(
 DataType x
)