جریان تنسور:: عملیات:: IdentityN

#include <array_ops.h>

فهرستی از تانسورها را با اشکال و محتویات مشابه ورودی برمی‌گرداند.

خلاصه

تانسورها

این عملیات می تواند برای نادیده گرفتن گرادیان برای توابع پیچیده استفاده شود. به عنوان مثال، فرض کنید y = f(x) و ما می خواهیم یک تابع سفارشی g را برای backprop اعمال کنیم به طوری که dx = g(dy). در پایتون،

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • OutputList : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::OutputList output

توابع عمومی

IdentityN

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const