جریان تنسور:: عملیات:: ایگاما

#include <math_ops.h>

تابع گامای ناقص منظم پایین تر P(a, x) محاسبه کنید.

خلاصه

تابع گامای ناقص منظم پایین تر به صورت زیر تعریف می شود:

\(P(a, x) = gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - Q(a, x)\)

جایی که

\(gamma(a, x) = \int_{0}^{x} t^{a-1} exp(-t) dt\)

تابع گامای ناقص پایین تر است.

توجه داشته باشید، در بالای Q(a, x) ( Igammac ) تابع گامای کامل منظم شده بالا است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Igamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

ایگاما

 Igamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const