از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ایگاماک

#include <math_ops.h>

تابع Gamma ناقص منظم فوقانی Q(a, x) .

خلاصه

عملکرد گامای ناقص منظم فوقانی به صورت زیر تعریف شده است:

\(Q(a, x) = Gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - P(a, x)\)

جایی که

\(Gamma(a, x) = int_{x}^{} t^{a-1} exp(-t) dt\)

عملکرد ناقص بالایی گاما است.

توجه داشته باشید ، بالاتر از P(a, x) ( Igamma ) عملکرد کامل گاما منظم شده پایین تر است.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Igammac (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

ایگاماک

 Igammac(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const