جریان تنسور:: عملیات:: تصویر

#include <math_ops.h>

قسمت خیالی یک عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور اعداد مختلط، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی‌گرداند که بخش خیالی هر عنصر در input است. تمام عناصر input باید اعداد مختلط به شکل \(a + bj\)باشند، که در آن a قسمت واقعی و b قسمت خیالی است که توسط این عملیات برگردانده شده است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.imag(input) ==> [4.75, 5.75]

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Imag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Imag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Imag::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: تصویر:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Imag .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

تصویر

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

تصویر

 Imag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Imag::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
  DataType x
)