جریان تنسور:: عملیات:: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

بررسی می کند که آیا یک تانسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

خلاصه

خروجی اسکالر بولی که نشان می دهد آیا تانسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ref: باید از یک گره Variable باشد. ممکن است غیر اولیه باشد.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور is_initialized.

سازندگان و ویرانگرها

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

صفات عمومی

is_initialized
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

is_initialized

::tensorflow::Output is_initialized

عمل

Operation operation

توابع عمومی

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const