از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

بررسی می کند که آیا یک تنسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

خلاصه

خروجی اسکالر بولی را نشان می دهد که آیا تنسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ref: باید از یک گره Variable باشد. ممکن است غیر ابتدایی باشد.

بازده:

  • Output : تانسور اولیه است.

سازندگان و ویرانگران

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

صفات عمومی

is_initialized
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

اولیه است

::tensorflow::Output is_initialized

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const