جریان تنسور:: عملیات:: LoopCond

#include <control_flow_ops.h>

ورودی را به خروجی فوروارد می کند.

خلاصه

این عملگر شرایط پایان حلقه را نشان می دهد که توسط سوئیچ های "pivot" یک حلقه استفاده می شود.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: یک اسکالر بولی که گزاره شاخه ای از عملیات سوئیچ را نشان می دهد.

برمی گرداند:

  • Output : همان تانسور input .

سازندگان و ویرانگرها

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

LoopCond

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const