از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: حلقه

#include <control_flow_ops.h>

ورودی را به خروجی هدایت می کند.

خلاصه

این عملگر نشان دهنده شرایط خاتمه حلقه است که توسط کلیدهای "pivot" یک حلقه استفاده می شود.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: یک اسکالر بولی ، نشان دهنده محمول شاخهSwitch op.

بازده:

  • Output : همان سنسور input .

سازندگان و ویرانگران

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

حلقه

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const