از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تعویض

#include <control_flow_ops.h>

data به پورت خروجی هدایت می شود که توسط pred تعیین می شود.

خلاصه

اگر pred درست باشد ، ورودی data به output_true ارسال می شود. در غیر این صورت ، داده ها به output_false .

همچنین به RefSwitch و Merge مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • data: تنسور به خروجی مناسب هدایت می شود.
  • pred: اسکالری است که مشخص می کند کدام درگاه خروجی داده را دریافت می کند.

بازده:

  • Output output_false: اگر pred نادرست باشد ، داده ها به این خروجی ارسال می شوند.
  • Output output_true: اگر pred درست باشد ، داده ها به این خروجی ارسال می شوند.

سازندگان و ویرانگران

Switch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

صفات عمومی

operation
output_false
output_true

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_کذب

::tensorflow::Output output_false

خروجی_صحیح

::tensorflow::Output output_true

کارکردهای عمومی

تعویض

 Switch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)