از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ادغام

#include <control_flow_ops.h>

مقدار یک تانسور موجود را از inputs به output .

خلاصه

Merge منتظر می ماند تا حداقل یکی از سنسورهای inputs در دسترس باشد. برای اجرای شاخه بندی معمولاً با Switch ترکیب می شود.

اولین value_index را که برای output در دسترس است Merge و value_index برای شاخص خود در inputs .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی ها: سنسورهای ورودی که دقیقاً یکی از آنها در دسترس خواهد بود.

بازده:

  • Output خروجی: روی تنسور ورودی موجود تنظیم می شود.
  • Output value_index: شاخص تانسور ورودی انتخاب شده در inputs .

سازندگان و ویرانگران

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
output
value_index

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

value_index

::tensorflow::Output value_index

کارکردهای عمومی

ادغام

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)