جریان تنسور:: عملیات:: ادغام

#include <control_flow_ops.h>

مقدار یک تانسور موجود را از inputs به output منتقل می کند.

خلاصه

Merge منتظر می ماند تا حداقل یکی از تانسورهای inputs در دسترس قرار گیرد. معمولاً برای اجرای شاخه‌بندی با Switch ترکیب می‌شود.

Merge اولین تانسوری را که برای output در دسترس قرار می گیرد به جلو می فرستد و value_index را با شاخص آن در inputs تنظیم می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی ها: تانسورهای ورودی که دقیقاً یکی از آنها در دسترس خواهد بود.

برمی گرداند:

  • خروجی Output : روی تانسور ورودی موجود تنظیم می شود.
  • Output value_index: شاخص تانسور ورودی انتخابی در inputs .

سازندگان و ویرانگرها

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
output
value_index

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

value_index

::tensorflow::Output value_index

توابع عمومی

ادغام

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)