جریان تنسور:: عملیات:: RefSwitch

#include <control_flow_ops.h>

data تانسور ref را به درگاه خروجی که توسط pred تعیین می شود، ارسال می کند.

خلاصه

اگر pred درست باشد، ورودی data به output_true ارسال می‌شود. در غیر این صورت، داده ها به output_false می روند.

همچنین Switch and Merge ببینید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • داده: تانسور ref که باید به خروجی مناسب ارسال شود.
  • pred: اسکالری که مشخص می کند کدام پورت خروجی داده را دریافت می کند.

برمی گرداند:

  • Output output_false: اگر pred نادرست باشد، داده ها به این خروجی ارسال می شود.
  • Output output_true: اگر pred درست باشد، داده ها به این خروجی ارسال می شود.

سازندگان و ویرانگرها

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

صفات عمومی

operation
output_false
output_true

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_false

::tensorflow::Output output_false

output_true

::tensorflow::Output output_true

توابع عمومی

RefSwitch

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)