جریان تنسور:: عملیات:: MapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op یک تصادفی (کلید، مقدار) را حذف و برمی گرداند.

خلاصه

از ظرف زیرین اگر کانتینر زیرین حاوی عناصر نباشد، عملیات تا زمانی مسدود می شود.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • کلید Output
 • مقادیر OutputList

سازندگان و ویرانگرها

MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

صفات عمومی

key
operation
values

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MapUnstageNoKey:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MapUnstageNoKey .

صفات عمومی

کلید

::tensorflow::Output key

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)