جریان تنسور:: عملیات:: MatMul

#include <math_ops.h>

ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .

خلاصه

ورودی ها باید ماتریس های دو بعدی باشند و بعد داخلی "a" (پس از انتقال اگر transpose_a درست باشد) باید با بعد بیرونی "b" مطابقت داشته باشد (پس از انتقال اگر transposed_b درست باشد).

توجه : اجرای هسته پیش‌فرض برای MatMul روی پردازنده‌های گرافیکی از cublas استفاده می‌کند.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • transpose_a: اگر درست باشد، "a" قبل از ضرب منتقل می شود.
 • transpose_b: اگر درست باشد، «b» قبل از ضرب جابه‌جا می‌شود.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور محصول.

سازندگان و تخریب کنندگان

MatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)
MatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, const MatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
product

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MatMul:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MatMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

توابع عمومی

MatMul

 MatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b
)

MatMul

 MatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 const MatMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

TransposeA

Attrs TransposeA(
 bool x
)

TransposeB

Attrs TransposeB(
 bool x
)