tensorflow :: ops :: MatMul

#include <math_ops.h>

ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .

خلاصه

ورودی ها باید ماتریس دو بعدی باشند و بعد درونی "a" (پس از جابجایی اگر transpose_a درست است) باید با بعد خارجی "b" مطابقت داشته باشد (پس از جابجایی اگر transposed_b درست است).

توجه : اجرای هسته پیش فرض برای MatMul در GPU ها از cublas استفاده می کند.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • transpose_a: اگر درست باشد ، "a" قبل از ضرب جابجا می شود.
 • transpose_b: اگر درست باشد ، "b" قبل از ضرب جابجا می شود.

بازده:

 • Output : تانسور محصول.

سازندگان و ویرانگران

MatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)
MatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, const MatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
product

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MatMul :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MatMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

کارکردهای عمومی

MatMul

 MatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b
)

MatMul

 MatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 const MatMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

TransposeA

Attrs TransposeA(
 bool x
)

TransposeB

Attrs TransposeB(
 bool x
)