جریان تنسور:: عملیات:: MaxPoolGradGradWithArgmax

#include <nn_ops.h>

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: ورودی اصلی.
 • درجه: 4-بعدی با شکل [batch, height, width, channels] . گرادیان ها ورودی max_pool را وارد می کنند.
 • argmax: شاخص های حداکثر مقادیر انتخاب شده برای هر خروجی max_pool .
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • include_batch_in_index: آیا باید بعد دسته ای را در نمایه مسطح argmax لحاظ کرد.

برمی گرداند:

 • Output : گرادیان گرادیان ها در ورودی max_pool .

سازندگان و ویرانگرها

MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

IncludeBatchInIndex (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGradWithArgmax:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGradWithArgmax .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شامل BatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)