از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax

#include <nn_ops.h>

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input: ورودی اصلی.
 • grad: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] . شیب ها ورودی max_pool .
 • argmax: شاخص های حداکثر مقادیر انتخاب شده برای هر خروجی max_pool .
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • include_batch_in_index: اینکه آیا می توانید بعد دسته ای را در شاخص مسطح argmax .

بازده:

 • Output : max_pool شیب ورودی max_pool .

سازندگان و ویرانگران

MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

IncludeBatchInIndex (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGradWithArgmax .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شامل BatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)