از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad

#include <nn_ops.h>

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • orig_input: سنسور ورودی اصلی.
 • orig_output: تانسور اصلی خروجی.
 • درجه: 4-D شیب های شیب ورودی max_pool .
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • strides: نوار پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [batch، in_height، in_width، in_channels]. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره اطلاعات از: [دسته ای ، در کانال ها ، در_ ارتفاع ، در_ عرض].

بازده:

 • Output : شیب های شیب ورودی را به max_pool وارد می max_pool .

سازندگان و ویرانگران

MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)