جریان تنسور:: عملیات:: MaxPoolGradGrad

#include <nn_ops.h>

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • orig_input: تانسور ورودی اصلی.
 • orig_output: تانسور خروجی اصلی.
 • درجه: 4-D. گرادیان گرادیان ها با ورودی max_pool .
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش‌فرض «NHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [batch, in_height, in_width, in_channels]. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض].

برمی گرداند:

 • Output : گرادیان های گرادیان ورودی را به max_pool می کند.

سازندگان و ویرانگرها

MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGrad:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)