جریان تنسور:: عملیات:: MaxPoolGradV2

#include <nn_ops.h>

گرادیان تابع maxpooling را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • orig_input: تانسور ورودی اصلی.
 • orig_output: تانسور خروجی اصلی.
 • درجه: 4-D. گرادیان ها خروجی max_pool را نشان می دهند.
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با فرمت پیش‌فرض «NHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [batch, in_height, in_width, in_channels]. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض].

برمی‌گرداند:

 • Output : گرادیان ورودی را به max_pool می‌رساند.

سازندگان و تخریب کنندگان

MaxPoolGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MaxPoolGradV2

 MaxPoolGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradV2

 MaxPoolGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)