از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

حداکثر استخر را روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: ورودی 4 بعدی برای جمع کردن.
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [batch، in_height، in_width، in_change متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده از این قرار:

بازده:

 • Output : حداکثر تانسور خروجی جمع شده

سازندگان و ویرانگران

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)