tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax

#include <nn_ops.h>

حداکثر هم اندیشی را بر روی ورودی و مقادیر حداکثر و شاخص ها انجام می دهد.

خلاصه

شاخص ها در argmax مسطح می شوند ، به طوری که حداکثر مقدار در موقعیت [b, y, x, c] به صفحه مسطح تبدیل می شود: (y * width + x) * channels + c اگر include_batch_in_index نادرست باشد ؛ ((b * height + y) * width + x) * channels + c اگر include_batch_in_index باشد درست است.

شاخص های برگشتی همیشه قبل از صاف شدن در [0, height) x [0, width) ، حتی اگر در این کار لایه باز وجود داشته باشد و پاسخ درست ریاضی خارج باشد (منفی یا خیلی بزرگ). این یک اشکال است ، اما رفع آن دشوار است ، به خصوص به دلیل صاف کردن ، سازگار با روش رو به عقب سازگار است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] . ورودی برای جمع کردن
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • include_batch_in_index: آیا می توان ب dimensionعد دسته ای را در فهرست مسطح argmax .

بازده:

 • Output خروجی: حداکثر تانسور خروجی جمع شده.
 • آرگمکس Output : 4-D. شاخص های مسطح مقادیر حداکثر انتخاب شده برای هر خروجی.

سازندگان و ویرانگران

MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

argmax
operation
output

توابع استاتیک عمومی

IncludeBatchInIndex (bool x)
Targmax (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolWithArgmax .

صفات عمومی

آرگمکس

::tensorflow::Output argmax

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

شامل BatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)

تارگماکس

Attrs Targmax(
 DataType x
)