جریان تنسور:: عملیات:: MaxPoolWithArgmax

#include <nn_ops.h>

حداکثر ادغام را روی ورودی انجام می دهد و هم مقادیر حداکثر و هم شاخص ها را خروجی می کند.

خلاصه

شاخص‌های موجود در argmax مسطح می‌شوند، به طوری که یک مقدار حداکثر در موقعیت [b, y, x, c] به نمایه مسطح تبدیل می‌شود: (y * width + x) * channels + c اگر include_batch_in_index False باشد. ((b * height + y) * width + x) * channels + c اگر include_batch_in_index درست باشد.

شاخص های برگردانده شده همیشه در [0, height) x [0, width) قبل از صاف کردن هستند، حتی اگر padding درگیر باشد و پاسخ ریاضی درست خارج باشد (منفی یا خیلی بزرگ). این یک اشکال است، اما رفع آن به روشی ایمن سازگار با عقب، به خصوص به دلیل صاف شدن، دشوار است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, channels] . ورودی برای جمع کردن.
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • include_batch_in_index: آیا باید بعد دسته ای را در نمایه مسطح argmax لحاظ کرد.

برمی گرداند:

 • خروجی Output : حداکثر تانسور خروجی جمع شده.
 • Output argmax: 4-D. شاخص های مسطح حداکثر مقادیر انتخاب شده برای هر خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

argmax
operation
output

توابع استاتیک عمومی

IncludeBatchInIndex (bool x)
Targmax (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MaxPoolWithArgmax:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolWithArgmax .

صفات عمومی

argmax

::tensorflow::Output argmax

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

شامل BatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)

Targmax

Attrs Targmax(
 DataType x
)