جریان تنسور:: عملیات:: MaxPool3DGradGrad

#include <nn_ops.h>

گرادیان های مرتبه دوم تابع maxpooling را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • orig_input: تانسور ورودی اصلی.
 • orig_output: تانسور خروجی اصلی.
 • grad: پشتیبان خروجی شکل [batch, depth, rows, cols, channels] .
 • ksize: تانسور 1 بعدی به طول 5. اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی. باید ksize[0] = ksize[4] = 1 داشته باشد.
 • گام ها: تانسور 1 بعدی به طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی. با فرمت پیش‌فرض «NDHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [دسته‌ای، در عمق، در ارتفاع، در عرض، در کانال‌ها]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCDHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها به این صورت است: [دسته ای، درون_کانال ها، عمقی، در ارتفاع، در_عرض].

برمی گرداند:

 • Output : گرادیان های گرادیان ورودی را به max_pool می کند.

سازندگان و تخریب کنندگان

MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool3DGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MaxPool3DGradGrad:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPool3DGradGrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool3DGradGrad

 MaxPool3DGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool3DGradGrad::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)