از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MaxPool3D

#include <nn_ops.h>

جمع آوری حداکثر 3D را روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: شکل [batch, depth, rows, cols, channels] تانسور برای جمع شدن.
 • ksize: تانسور 1-D به طول 5. اندازه پنجره برای هر بعد از تانسور ورودی. باید ksize[0] = ksize[4] = 1 داشته ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • گامها: تانسور 1-D طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 هایی داشته باشد strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی. با قالب پیش فرض "NDHWC" ، داده ها به ترتیب: [دسته ای ، عمق ، ارتفاع ، عرض ، کانال های] ذخیره می شوند. متناوباً ، قالب می تواند "NCDHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده ها به ترتیب زیر است:

بازده:

 • Output : حداکثر تانسور خروجی جمع شده

سازندگان و ویرانگران

MaxPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool3D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPool3D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPool3D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPool3D

 MaxPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool3D

 MaxPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool3D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)