جریان تنسور:: عملیات:: کمترین

#include <math_ops.h>

حداقل x و y را برمی‌گرداند (یعنی

خلاصه

x < y ? x : y) از نظر عنصر.

توجه : Minimum پشتیبانی از پخش. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Minimum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

کمترین

 Minimum(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const