tensorflow :: ops :: چند جمله ای

#include <random_ops.h>

از توزیع چند جمله ای نمونه می کشد.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • logits: 2-D تانسور با شکل [batch_size, num_classes] . هر برش [i, :] ،: [i, :] نمایانگر احتمال ورود به سیستم غیر عادی برای همه کلاس ها است.
 • num_samples: 0-D. تعداد نمونه های مستقل ترسیم شده برای هر قطعه ردیف.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر بذر یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی داخلی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، از یک بذر تصادفی استفاده می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : 2-D تانسور با شکل [batch_size, num_samples] . هر برش [i, :] [0, num_classes) [i, :] حاوی برچسب های کلاس ترسیم شده با دامنه [0, num_classes) .

سازندگان و ویرانگران

Multinomial (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits, :: tensorflow::Input num_samples)
Multinomial (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits, :: tensorflow::Input num_samples, const Multinomial::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutputDtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Multinomial :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای چند جمله ای .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

چند جمله ای

 Multinomial(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input logits,
 ::tensorflow::Input num_samples
)

چند جمله ای

 Multinomial(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input logits,
 ::tensorflow::Input num_samples,
 const Multinomial::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutputDtype

Attrs OutputDtype(
 DataType x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)