از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4

#include <image_ops.h>

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

خلاصه

جعبه های هرس دور که دارای تقاطع بیش از حد اتحادیه (IOU) با جعبه های قبلی انتخاب شده همپوشانی دارند. جعبه های score_threshold با امتیاز کمتر از حد score_threshold حذف می شوند. جعبه های مرزی به عنوان [y1 ، x1 ، y2 ، x2] ارائه می شوند ، جایی که (y1 ، x1) و (y2 ، x2) مختصات هر جفت مورب گوشه جعبه هستند و مختصات را می توان به صورت عادی تهیه کرد (یعنی دراز کشیدن فاصله [0 ، 1]) یا مطلق. توجه داشته باشید که این الگوریتم در مورد مکانی که مبدا سیستم مختصات است و به طور کلی برای تحولات متعامد و ترجمه سیستم مختصات ، بی نظیر است ، است. بنابراین ترجمه یا بازتاب سیستم مختصات منجر به انتخاب همان جعبه ها توسط الگوریتم می شود. خروجی این عملیات مجموعه ای از نمایه سازی اعداد صحیح در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نشان دهنده جعبه های انتخاب شده است. مختصات جعبه محدود مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation بدست آورد. به عنوان مثال: selected_indices = tf.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • جعبه ها: یک تانسور شناور 2 بعدی به شکل [num_boxes, 4] .
 • امتیازات: یک تانسور شناور شکل 1-D [num_boxes] نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر ردیف جعبه).
 • max_output_size: یک سنسور عدد صحیح مقیاس دار که نشان دهنده حداکثر تعداد جعبه های انتخاب شده با سرکوب غیر حداکثر است
 • iou_threshold: یک تانسور شناور 0-D به نمایندگی از آستانه تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها با توجه به IOU.
 • score_threshold: یک تانسور شناور 0-D به نمایندگی از آستانه تصمیم گیری در مورد زمان حذف جعبه ها بر اساس امتیاز.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • pad_to_max_output_size: در صورت درست بودن ، خروجی منتخب_ اندیس selected_indices پد می شود تا دارای طول max_output_size باشد. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output selected_indices: یک تانسور عدد صحیح 1 بعدی با شکل [M] نمایانگر شاخص های انتخاب شده از تانسور کادرها ، جایی که M <= max_output_size .
 • Output valid_outputs: یک سنسور عدد صحیح 0-D نشان دهنده تعداد عناصر معتبر در index_ selected_indices که عناصر معتبر ابتدا ظاهر می شوند.

سازندگان و ویرانگران

NonMaxSuppressionV4 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)
NonMaxSuppressionV4 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold, const NonMaxSuppressionV4::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
selected_indices
valid_outputs

توابع استاتیک عمومی

PadToMaxOutputSize (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NonMaxSuppressionV4 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

موارد انتخاب شده

051 beedc90

خروجی_ معتبر

::tensorflow::Output valid_outputs

کارکردهای عمومی

NonMaxSuppressionV4

 NonMaxSuppressionV4(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

NonMaxSuppressionV4

 NonMaxSuppressionV4(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold,
 const NonMaxSuppressionV4::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

PadToMaxOutputSize

Attrs PadToMaxOutputSize(
 bool x
)