از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: OneHot

#include <array_ops.h>

یک تانسور یک گرم برمی گرداند.

خلاصه

مکانهایی که توسط شاخص ها در indices می on_value ، مقدار را on_value ، در حالی که تمام مکان های دیگر از off_value برخوردار می off_value .

اگر indices ورودی رتبه N ، خروجی دارای درجه N+1 ، محور جدید در axis بعد ایجاد axis (پیش فرض: محور جدید در انتها ضمیمه می شود).

اگر indices ها یک اسکالر باشد ، شکل خروجی بردار depth طول خواهد بود.

اگر indices بردار features طول features ، شکل خروجی:

 features x depth if axis == -1
 depth x features if axis == 0
خواهد بود

اگر indices ماتریسی (دسته ای) با شکل [batch, features] ، شکل خروجی خواهد بود:

 batch x features x depth if axis == -1
 batch x depth x features if axis == 1
 depth x batch x features if axis == 0

مثال ها

فرض کنید

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 5.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

سپس خروجی [4 x 3] :

output =
 [5.0 0.0 0.0] // one_hot(0)
 [0.0 0.0 5.0] // one_hot(2)
 [0.0 0.0 0.0] // one_hot(-1)
 [0.0 5.0 0.0] // one_hot(1)

فرض کنید

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 0.0
 off_value = 3.0
 axis = 0

سپس خروجی [3 x 4] :

output =
 [0.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 3.0 3.0 0.0]
 [3.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 0.0 3.0 3.0]
// ^        one_hot(0)
//   ^      one_hot(2)
//     ^    one_hot(-1)
//       ^  one_hot(1)

فرض کنید

 indices = [[0, 2], [1, -1]]
 depth = 3
 on_value = 1.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

سپس خروجی [2 x 2 x 3] :

output =
 [
  [1.0, 0.0, 0.0] // one_hot(0)
  [0.0, 0.0, 1.0] // one_hot(2)
 ][
  [0.0, 1.0, 0.0] // one_hot(1)
  [0.0, 0.0, 0.0] // one_hot(-1)
 ]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شاخص ها: تنش کننده شاخص ها.
 • deep: اسکالری است که عمق یک بعد گرم را تعریف می کند.
 • on_value: یک اسکالر است که مقدار را برای پر کردن خروجی تعریف می کند وقتی که indices[j] = i باشد.
 • off_value: اسکالری است که مقدار را برای پر کردن خروجی تعریف می کند وقتی که indices[j] != i .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • axis: محوری برای پر کردن (پیش فرض: -1 ، بیشترین محور داخلی).

بازده:

 • Output : تانسور یک گرم.

سازندگان و ویرانگران

OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value)
OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value, const OneHot::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Axis (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: OneHot :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای OneHot .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value
)

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value,
 const OneHot::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محور

Attrs Axis(
 int64 x
)