جریان تنسور:: عملیات:: سفارش داده شده MapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op به مقادیر موجود در کلید مشخص شده نگاه می کند.

خلاصه

اگر

ظرف زیرین حاوی این کلید نیست. این عملیات برای عملکرد بهینه شده است.

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

 • OutputList : تانسور مقادیر.

سازندگان و ویرانگرها

OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapPeek::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: OrderedMapPeek:: Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای OrderedMapPeek .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

سفارش داده شده MapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

سفارش داده شده MapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapPeek::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)