جریان تنسور:: عملیات:: OrderedMapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op عنصر (کلید، مقدار) را با کوچکترین حذف می کند و برمی گرداند.

خلاصه

کلید از ظرف زیرین اگر کانتینر زیرین حاوی عناصر نباشد، عملیات تا زمانی مسدود می شود.

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

 • کلید Output
 • مقادیر OutputList

سازندگان و تخریب کنندگان

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

صفات عمومی

key
operation
values

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstageNoKey:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای OrderedMapUnstageNoKey .

صفات عمومی

کلید

::tensorflow::Output key

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)