جریان تنسور:: عملیات:: OrderedMapUnstage

#include <data_flow_ops.h>

Op مقادیر مرتبط با کلید را حذف و برمی گرداند.

خلاصه

از ظرف زیرین اگر ظرف زیرین حاوی این کلید نباشد، عملیات تا زمانی که این کلید را نداشته باشد مسدود خواهد شد.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • OutputList : تانسور مقادیر.

سازندگان و ویرانگرها

OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstage:: Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای OrderedMapUnstage .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

OrderedMapUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)