tensorflow :: ops :: پارامتر شده کوتاه شده طبیعی

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خارج می کند.

خلاصه

پارامترها ممکن است هر یک باشند

اسکالر که به کل خروجی اعمال می شود یا بردار با شکل طول [0] که پارامترهای هر دسته را ذخیره می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی است. دسته ها با بعد 0 نمایه می شوند.
 • یعنی: میانگین پارامتر هر دسته.
 • stdevs: پارامتر انحراف استاندارد هر دسته. باید بیشتر از 0 باشد.
 • minvals: حداقل قطع. ممکن است - نامحدود باشد.
 • حداکثر: حداکثر قطع. ممکن است + بی نهایت باشد و باید بیش از حداقل برای هر دسته باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : یک ماتریس از شکل num_batches x samples_per_batch ، پر شده با مقادیر طبیعی کوتاه شده تصادفی با استفاده از پارامترهای هر سطر.

سازندگان و ویرانگران

ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals)
ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals, const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ParameterizedTruncatedNormal .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

پارامتر شده کوتاه شده طبیعی

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals
)

پارامتر شده کوتاه شده طبیعی

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals,
 const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)