جریان تنسور:: عملیات:: ParameterizedTruncatedNormal

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خروجی می دهد.

خلاصه

پارامترها ممکن است هر کدام a باشند

اسکالر که برای کل خروجی اعمال می شود، یا بردار طول شکل[0] که پارامترها را برای هر دسته ذخیره می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی. دسته ها با بعد 0 نمایه می شوند.
 • معنی: پارامتر میانگین هر دسته.
 • stdevs: پارامتر انحراف استاندارد هر دسته. باید بزرگتر از 0 باشد.
 • minvals: حداقل برش. ممکن است بی نهایت باشد.
 • maxvals: حداکثر برش. ممکن است بی نهایت + باشد و باید بیشتر از مینوال برای هر دسته باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • Output : ماتریسی از شکل num_batches x samples_per_batch، پر شده با مقادیر نرمال کوتاه تصادفی با استفاده از پارامترهای هر سطر.

سازندگان و تخریب کنندگان

ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals)
ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals, const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ParameterizedTruncatedNormal .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ParameterizedTruncatedNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals
)

ParameterizedTruncatedNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals,
 const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)