از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تولید

#include <math_ops.h>

محصول عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.

خلاصه

input در طول ابعاد داده شده در axis . تا زمانی که keep_dims درست نباشد ، درجه تنسور برای هر ورودی در axis 1 کاهش می یابد. اگر keep_dims درست باشد ، ابعاد کاهش یافته با طول 1 حفظ می شوند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: تانسور برای کاهش.
 • axis: ابعادی که باید کاهش یابد. باید در محدوده [-rank(input), rank(input)) باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • keep_dims: اگر درست است ، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

بازده:

 • Output : تانسور کاهش یافته.

نام مستعار:

 • ReduceProd

سازندگان و ویرانگران

Prod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Prod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Prod::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

KeepDims (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Prod :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Prod .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

تولید

 Prod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

تولید

 Prod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Prod::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)