از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange

#include <math_ops.h>

با استفاده از ، سنسور "ورودی" کوانتیزه شده را به "خروجی" با دقت کمتری تبدیل کنید.

خلاصه

توزیع واقعی مقادیر برای به حداکثر رساندن استفاده از عمق بیت پایین و تنظیم بازده حداقل و حداکثر دامنه بر این اساس.

[input_min ، input_max] شناورهای مقیاسی هستند که محدوده را برای تفسیر شناور از داده های "ورودی" مشخص می کنند. به عنوان مثال ، اگر input_min -1.0f و input_max 1.0f باشد و ما با داده های کوانتیزه شده quint16 سروکار داریم ، بنابراین مقدار 0 در داده های 16 بیتی باید به -0 f تفسیر شود و 65535 به معنای 1.0f است.

این اپراتور سعی می کند با محاسبه حداقل و حداکثر مقادیر واقعی موجود در داده ها ، حداکثر دقت را در یک خروجی با عمق بیت کمتر انجام دهد. به عنوان مثال ، شاید آن ورودی quint16 مقادیری کمتر از 16384 و بالاتر از 49152 نداشته باشد. این بدان معناست که فقط نیمی از دامنه واقعاً مورد نیاز است ، تمام تفاسیر شناور بین -0.5f و 0.5f هستند ، بنابراین اگر بخواهیم داده ها را به یک خروجی quint8 فشرده کنیم ، می توانیم از آن دامنه استفاده کنیم به جای تئوری -1.0f تا 1.0 f که با ورودی حداقل و حداکثر پیشنهاد می شود.

در عمل ، این بیشترین کاربرد را برای گرفتن خروجی از عملیاتی مانند QuantizedMatMul دارد که می تواند خروجی های عمق بیت بیشتری نسبت به ورودی های خود تولید کند و ممکن است دامنه های خروجی بالقوه زیادی داشته باشد ، اما در عمل توزیع مقادیر ورودی است که فقط بخش کوچکی از محدوده ممکن با تغذیه این خروجی به این اپراتور ، می توانیم آن را از 32 بیت به 8 کاهش دهیم و حداقل دقت را از دست بدهیم.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input_min: مقدار float که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • input_max: مقدار float که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • out_type: نوع خروجی. باید عمق بیت کمتری نسبت به Tinput باشد.

بازده:

 • Output خروجی
 • Output output_min: مقدار float که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • Output output_max: مقدار float که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizeDownAndShrinkRange (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, DataType out_type)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_ دقیقه

::tensorflow::Output output_min

کارکردهای عمومی

QuantizeDownAndShrinkRange

 QuantizeDownAndShrinkRange(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 DataType out_type
)