جریان تنسور:: عملیات:: QuantizeDownAndShrinkRange

#include <math_ops.h>

با استفاده از

خلاصه

توزیع واقعی مقادیر برای به حداکثر رساندن استفاده از عمق بیت پایین و تنظیم محدوده حداقل و حداکثر خروجی بر این اساس.

[input_min, input_max] شناورهای اسکالری هستند که محدوده تفسیر شناور داده "ورودی" را مشخص می کنند. به عنوان مثال، اگر input_min -1.0f و input_max 1.0f باشد، و با داده‌های کوانتیزه quint16 سروکار داریم، مقدار 0 در داده‌های 16 بیتی باید به صورت -1.0f تفسیر شود و 65535 به معنای 1.0f است.

این عملگر سعی می کند تا حد امکان دقت را در خروجی با عمق بیت کمتر با محاسبه مقادیر واقعی حداقل و حداکثر موجود در داده ها فشرده کند. به عنوان مثال، شاید آن ورودی quint16 مقادیر کمتر از 16384 و هیچ کدام بالاتر از 49152 نداشته باشد. این بدان معناست که در واقع فقط نیمی از محدوده مورد نیاز است، همه تفسیرهای شناور بین -0.5f و 0.5f هستند، بنابراین اگر بخواهیم داده ها را در خروجی quint8 فشرده کنیم، می توانیم از آن محدوده به جای تئوری -1.0f تا 1.0 استفاده کنیم. f که با ورودی min و max پیشنهاد می شود.

در عمل، این برای گرفتن خروجی از عملیات‌هایی مانند QuantizedMatMul که می‌توانند خروجی‌هایی با عمق بیت بالاتر از ورودی‌های خود تولید کنند و ممکن است محدوده‌های خروجی بالقوه زیادی داشته باشند، بسیار مفید است، اما در عمل دارای توزیعی از مقادیر ورودی هستند که فقط از کسر کوچکی از مقادیر ورودی استفاده می‌کند. محدوده ممکن با تغذیه آن خروجی به این اپراتور، می‌توانیم آن را از 32 بیت به 8 با حداقل کاهش دقت کاهش دهیم.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • input_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • input_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • out_type: نوع خروجی. باید کمی عمق کمتر از Tinput باشد.

برمی گرداند:

 • خروجی Output
 • Output output_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output output_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizeDownAndShrinkRange (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, DataType out_type)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_دقیقه

::tensorflow::Output output_min

توابع عمومی

QuantizeDownAndShrinkRange

 QuantizeDownAndShrinkRange(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 DataType out_type
)