از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul

#include <math_ops.h>

ضرب ماتریس کوانتیزه a در ماتریس b .

خلاصه

ورودی ها باید ماتریس دو بعدی باشند و بعد داخلی a (بعد از جابجایی اگر transpose_a غیر صفر باشد) باید با بعد خارجی b مطابقت داشته باشد (پس از جابجایی اگر transposed_b غیر صفر باشد).

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • الف: باید یک تانسور دو بعدی باشد.
 • ب: باید یک تانسور دو بعدی باشد.
 • min_a: مقدار شناور که کمترین کوانتیزه ارزش نشان دهنده. a
 • max_a: مقدار شناور که بالاترین کوانتیزه ارزش نشان دهنده. a
 • min_b: مقدار float که کمترین مقدار b کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_b: مقدار float که بالاترین مقدار b کوانتیزه شده را نشان می دهد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • transpose_a: اگر درست باشد ، a قبل از ضرب جابجا می شود.
 • transpose_b: اگر درست باشد ، b قبل از ضرب جابجا می شود.
 • Tactivation: نوع خروجی تولید شده توسط عملکرد فعال سازی پس از این عملیات.

بازده:

 • Output
 • Output min_out: مقدار float که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • Output max_out: مقدار float که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b)
QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b, const QuantizedMatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

max_out
min_out
operation
out

توابع استاتیک عمومی

Tactivation (DataType x)
Toutput (DataType x)
TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedMatMul .

صفات عمومی

حداکثر کردن

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b
)

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b,
 const QuantizedMatMul::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

لمس کردن

Attrs Tactivation(
 DataType x
)

Toutput

Attrs Toutput(
 DataType x
)

TransposeA

Attrs TransposeA(
 bool x
)

TransposeB

Attrs TransposeB(
 bool x
)