جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedMatMul

#include <math_ops.h>

ضرب ماتریس کوانتیزه a در ماتریس b را انجام دهید.

خلاصه

ورودی ها باید ماتریس های دو بعدی باشند و بعد داخلی a (پس از انتقال اگر transpose_a غیر صفر است) باید با بعد خارجی b مطابقت داشته باشد (بعد از انتقال اگر transposed_b غیر صفر باشد).

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • الف: باید یک تانسور دو بعدی باشد.
 • b: باید یک تانسور دو بعدی باشد.
 • min_a: مقدار شناوری که کمترین a کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • max_a: مقدار شناوری که بالاترین a کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • min_b: مقدار شناوری که کمترین مقدار کوانتیزه b نشان دهنده آن است.
 • max_b: مقدار شناوری که بالاترین مقدار کوانتیزه b نشان دهنده آن است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • transpose_a: اگر درست باشد، a قبل از ضرب جابه‌جا می‌شود.
 • transpose_b: اگر درست باشد، b قبل از ضرب جابه‌جا می‌شود.
 • Tactivation: نوع خروجی تولید شده توسط تابع فعال سازی به دنبال این عملیات.

برمی گرداند:

 • Output
 • Output min_out: مقدار شناوری که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output max_out: مقدار شناوری که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

سازندگان و تخریب کنندگان

QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b)
QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b, const QuantizedMatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

max_out
min_out
operation
out

توابع استاتیک عمومی

Tactivation (DataType x)
Toutput (DataType x)
TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QuantizedMatMul:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedMatMul .

صفات عمومی

حداکثر کردن

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b
)

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b,
 const QuantizedMatMul::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

فعال سازی

Attrs Tactivation(
 DataType x
)

Toutput

Attrs Toutput(
 DataType x
)

TransposeA

Attrs TransposeA(
 bool x
)

TransposeB

Attrs TransposeB(
 bool x
)