جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedAdd

#include <math_ops.h>

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند که روی بافرهای کوانتیزه کار می‌کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • min_x: مقدار شناوری که کمترین مقدار x نشان دهنده آن است.
 • max_x: مقدار شناوری که بالاترین مقدار x نشان دهنده آن است.
 • min_y: مقدار شناور که کمترین مقدار کمی y نشان می دهد.
 • max_y: مقدار شناوری که بالاترین مقدار کمی y نشان دهنده آن است.

برمی گرداند:

 • Output z
 • Output min_z: مقدار شناوری که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output max_z: مقدار شناوری که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

توجه : QuantizedAdd از اشکال محدود پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y)
QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y, const QuantizedAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

max_z
min_z
operation
z

توابع استاتیک عمومی

Toutput (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QuantizedAdd:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedAdd .

صفات عمومی

max_z

::tensorflow::Output max_z

min_z

::tensorflow::Output min_z

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

QuantizedAdd

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y
)

QuantizedAdd

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y,
 const QuantizedAdd::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

Toutput

Attrs Toutput(
 DataType x
)