از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Quantized اضافه کنید

#include <math_ops.h>

x + y را از نظر عناصر برمی گرداند و روی بافرهای کوانتیزه شده کار می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • min_x: مقدار float که کمترین مقدار x کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_x: مقدار float که بالاترین مقدار x کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • min_y: مقدار float که کمترین مقدار y کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_y: مقدار float که بالاترین مقدار y کوانتیزه شده را نشان می دهد.

بازده:

 • Output z
 • Output min_z: مقدار float که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • Output max_z: مقدار float که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

توجه : QuantizedAdd از اشکال محدود پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

سازندگان و ویرانگران

QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y)
QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y, const QuantizedAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

max_z
min_z
operation
z

توابع استاتیک عمومی

Toutput (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizedAdd :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedAdd .

صفات عمومی

حداکثر_z

::tensorflow::Output max_z

دقیقه_z

::tensorflow::Output min_z

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

Quantized اضافه کنید

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y
)

Quantized اضافه کنید

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y,
 const QuantizedAdd::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

Toutput

Attrs Toutput(
 DataType x
)