جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedConcat

#include <array_ops.h>

تانسورهای کوانتیزه را در امتداد یک بعد به هم متصل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • concat_dim: 0-D. بُعدی که در امتداد آن الحاق شود. باید در محدوده [0، رتبه(مقدار)) باشد.
 • مقادیر: تانسورهای N برای الحاق. رتبه ها و انواع آنها باید مطابقت داشته باشد و اندازه آنها باید در همه ابعاد به جز concat_dim مطابقت داشته باشد.
 • input_mins: حداقل مقادیر اسکالر برای هر یک از تانسورهای ورودی.
 • input_maxes: حداکثر مقادیر اسکالر برای هر یک از تانسورهای ورودی.

برمی گرداند:

 • خروجی Output : یک Tensor با الحاق مقادیری که در امتداد بعد concat_dim انباشته شده اند. شکل این تانسور با values مطابقت دارد به جز در concat_dim که مجموع اندازه‌ها را دارد.
 • Output output_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output output_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input concat_dim, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList input_mins, :: tensorflow::InputList input_maxes)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_دقیقه

::tensorflow::Output output_min

توابع عمومی

QuantizedConcat

 QuantizedConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input concat_dim,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList input_mins,
 ::tensorflow::InputList input_maxes
)