از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedConcat

#include <array_ops.h>

اتصال دهنده های سنجش کوانتیزه در یک بعد.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • concat_dim: 0-D. ابعادی که در طی آن به هم پیوند می خورد. باید در محدوده [0 ، رتبه (مقادیر) باشد.
 • مقادیر: N Tensors برای بهم پیوستن. رده ها و انواع آنها باید مطابقت داشته باشد ، و اندازه های آنها باید در همه ابعاد به جز concat_dim باشد.
 • input_mins: حداقل مقیاس های مقیاسی برای هر یک از سنسورهای ورودی.
 • input_maxes: حداکثر مقیاس های اسکالر برای هر یک از سنسورهای ورودی.

بازده:

 • Output خروجی: Tensor با مقادیر متصل شده در امتداد بعد concat_dim . شکل این تنسور با values مطابقت values بجز در concat_dim که مجموع اندازه ها را دارد.
 • Output output_min: مقدار float که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • Output output_max: مقدار float که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input concat_dim, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList input_mins, :: tensorflow::InputList input_maxes)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_ دقیقه

::tensorflow::Output output_min

کارکردهای عمومی

QuantizedConcat

 QuantizedConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input concat_dim,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList input_mins,
 ::tensorflow::InputList input_maxes
)