از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX

#include <nn_ops.h>

محاسبه خطی X اصلاح شده به صورت min(max(features, 0), max_value) : min(max(features, 0), max_value)

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • min_features: مقدار float که کمترین مقدار کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_features: مقدار float که بالاترین مقدار کوانتیزه شده را نشان می دهد.

بازده:

 • فعال سازی های Output : همان شکل خروجی با "ویژگی ها" دارد.
 • min_activations Output : مقدار float که کمترین مقدار کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • حداکثر_فعال سازی Output : مقدار float که بالاترین مقدار کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedReluX::Attrs & attrs)

صفات عمومی

activations
max_activations
min_activations
operation

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedReluX .

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

حداکثر_فعال سازی ها

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedReluX::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)