جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedRelu

#include <nn_ops.h>

محاسبه خطی اصلاح شده کوانتیزه شده: max(features, 0)

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • min_features: مقدار float که کمترین مقدار کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • max_features: مقدار شناوری که بالاترین مقدار کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

برمی گرداند:

 • فعال سازی های Output : شکل خروجی مشابه «ویژگی ها» را دارد.
 • Output min_activations: مقدار شناوری که کمترین مقدار کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output max_activations: مقدار شناوری که بالاترین مقدار کوانتیزه شده نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedRelu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedRelu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedRelu::Attrs & attrs)

صفات عمومی

activations
max_activations
min_activations
operation

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QuantizedRelu:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedRelu .

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QuantizedRelu

 QuantizedRelu(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedRelu

 QuantizedRelu(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedRelu::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)