جریان تنسور:: عملیات:: QueueDequeueUpTo

#include <data_flow_ops.h>

n تاپلی از یک یا چند تانسور را از صف داده شده جدا می کند.

خلاصه

این عملیات توسط همه صف ها پشتیبانی نمی شود. اگر یک صف از DequeueUpTo پشتیبانی نمی کند، یک خطای Unimplemented برگردانده می شود.

اگر صف بسته است و بیش از 0 اما کمتر از n عنصر باقی مانده است، به جای برگرداندن یک خطای OutOfRange مانند QueueDequeueMany ، کمتر از n عنصر بلافاصله برگردانده می شود. اگر صف بسته باشد و 0 عنصر در صف باقی بماند، یک خطای OutOfRange درست مانند QueueDequeueMany برگردانده می شود. در غیر این صورت رفتار با QueueDequeueMany یکسان است:

این عملیات تانسورهای جزء صف را در امتداد بعد 0 به هم متصل می کند تا یک تانسور تک جزء بسازد. تمام مولفه‌های تاپل جدا شده دارای اندازه n در بعد 0 خواهند بود.

این عملیات k خروجی دارد که k تعداد مولفه‌های تاپل‌های ذخیره‌شده در صف داده‌شده است و خروجی i مولفه ith از تاپل‌های ردیف‌شده است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته به یک صف.
 • n: تعداد تاپل هایی که باید در صف قرار گیرند.
 • component_types: نوع هر جزء در یک تاپل.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • timeout_ms: اگر صف کمتر از n عنصر داشته باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

برمی گرداند:

 • OutputList : یک یا چند تانسور که به صورت تاپلی در صف قرار گرفتند.

سازندگان و ویرانگرها

QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs)

صفات عمومی

components
operation

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QueueDequeueUpTo:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueDequeueUpTo .

صفات عمومی

اجزاء

::tensorflow::OutputList components

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QueueDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

زمان پایان خانم

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)