جریان تنسور:: عملیات:: QueueEnqueueMany

#include <data_flow_ops.h>

صفر یا چند تاپل از یک یا چند تانسور را در صف داده شده در صف قرار می دهد.

خلاصه

این عملیات هر تانسور جزء را در امتداد بعد 0 برش می دهد تا چندین عنصر صف ایجاد کند. همه اجزای تاپل باید در بعد 0 دارای اندازه یکسانی باشند.

ورودی کامپوننت ها k عنصر دارد که با اجزای تاپل های ذخیره شده در صف داده شده مطابقت دارد.

NB اگر صف پر باشد، این عملیات تا زمانی که عناصر داده شده در صف قرار نگیرند مسدود می شود (یا "timeout_ms" سپری می شود، اگر مشخص شده باشد).

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته به یک صف.
 • اجزاء: یک یا چند تانسور که تانسورهای ردیف شده باید از آنها گرفته شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • timeout_ms: اگر صف خیلی پر باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی‌ثانیه مسدود می‌شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QueueEnqueueMany:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueEnqueueMany .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

زمان پایان خانم

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)