از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany

#include <data_flow_ops.h>

صف های صفر یا بیشتر از یک یا چند سنسور را در صف داده شده جبران می کند.

خلاصه

این عملیات برای ایجاد چندین عنصر صف ، هر تنسور م componentلفه را در امتداد بعد 0 برش می دهد. همه اجزای tuple باید در بعد 0 از همان اندازه باشند.

ورودی اجزا دارای k عناصر است که مربوط به اجزای tuples ذخیره شده در صف داده شده است.

توجه: اگر صف کامل باشد ، این عملیات مسدود می شود تا زمانی که عناصر داده شده احاطه شوند (یا اگر زمان تعیین شده "timeout_ms" سپری شود).

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • handle: دسته به صف.
 • اجزای سازنده: یک یا چند سنسور که باید سنسورهای برانگیخته گرفته شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • timeout_ms: اگر صف خیلی پر باشد ، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueEnqueueMany .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)