جریان تنسور:: عملیات:: QueueEnqueue

#include <data_flow_ops.h>

یک یا چند تانسور را در صف داده شده در صف قرار می دهد.

خلاصه

ورودی کامپوننت ها k عنصر دارد که با اجزای تاپل های ذخیره شده در صف داده شده مطابقت دارد.

NB اگر صف پر باشد، این عملیات تا زمانی که عنصر داده شده در صف قرار نگیرد مسدود می شود (یا "timeout_ms" سپری می شود، اگر مشخص شده باشد).

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته به یک صف.
 • اجزاء: یک یا چند تانسور که تانسورهای ردیف شده باید از آنها گرفته شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • timeout_ms: اگر صف پر باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QueueEnqueue:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueEnqueue .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QueueEnqueue

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

QueueEnqueue

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueue::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

زمان پایان خانم

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)