جریان تنسور:: عملیات:: تصادفی گاما

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از توزیع(های) گاما که توسط آلفا توصیف شده است، خروجی می گیرد.

خلاصه

این عملیات از الگوریتم Marsaglia و همکاران استفاده می کند. برای به دست آوردن نمونه ها از طریق تبدیل-رد از جفت متغیرهای تصادفی یکنواخت و نرمال. به http://dl.acm.org/citation.cfm?id=358414 مراجعه کنید

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شکل: تانسور عدد صحیح 1 بعدی. شکل نمونه های مستقل برای ترسیم از هر توزیع که با پارامترهای شکل داده شده در آلفا توصیف شده است.
 • آلفا: تانسوری که در آن هر اسکالر یک پارامتر "شکل" است که توزیع گامای مرتبط را توصیف می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور با shape + shape(alpha) . هر برش [:, ..., :, i0, i1, ...iN] حاوی نمونه های ترسیم شده برای alpha[i0, i1, ...iN] است. dtype خروجی با dtype آلفا مطابقت دارد.

سازندگان و ویرانگرها

RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha)
RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha, const RandomGamma::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomGamma:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomGamma .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

تصادفی گاما

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha
)

تصادفی گاما

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha,
 const RandomGamma::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)