از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RandomGamma

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از توزیع گاما (های) توصیف شده توسط آلفا صادر می کند.

خلاصه

این عملیات از الگوریتم Marsaglia و همکاران استفاده می کند. برای به دست آوردن نمونه ها از طریق تغییر-رد از جفت متغیرهای تصادفی یکنواخت و طبیعی. به http://dl.acm.org/citation.cfm؟id=358414 مراجعه کنید

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شکل: تانسور عدد صحیح 1-D. شکل نمونه های مستقل برای تهیه از هر توزیع توصیف شده توسط پارامترهای شکل داده شده در آلفا.
 • alpha: تنسوری که در آن هر اسکالر یک پارامتر "شکل" است که توزیع گامای مرتبط را توصیف می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : تنسوری با شکل shape + shape(alpha) . هر برش [:, ..., :, i0, i1, ...iN] شامل نمونه های ترسیم شده برای alpha[i0, i1, ...iN] . dtype خروجی با dtype آلفا مطابقت دارد.

سازندگان و ویرانگران

RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha)
RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha, const RandomGamma::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RandomGamma :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomGamma .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RandomGamma

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha
)

RandomGamma

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha,
 const RandomGamma::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)