از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از توزیع (های) پواسون که با نرخ توصیف می شوند ، صادر می کند.

خلاصه

این عملیات بسته به نرخ از دو الگوریتم استفاده می کند. اگر نرخ> 10 باشد ، از الگوریتم Hormann برای بدست آوردن نمونه ها از طریق رد تحول استفاده می شود. به http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 مراجعه کنید .

در غیر این صورت ، از الگوریتم Knuth برای به دست آوردن نمونه ها از طریق ضرب متغیرهای تصادفی یکسان استفاده می شود. به Donald E. Knuth (1969) مراجعه کنید. الگوریتم های semumumerical. هنر برنامه نویسی رایانه ، جلد 2. آدیسون وسلی

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • شکل: تانسور عدد صحیح 1-D. شکل نمونه های مستقل برای تهیه از هر توزیع توصیف شده توسط پارامترهای شکل داده شده در نرخ.
 • rate: تنسوری که در آن هر اسکالر یک پارامتر "نرخ" است که توزیع پواسون مرتبط را توصیف می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر تنظیم شود که seed یا seed2 غیر صفر باشد ، تولید کننده اعداد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : تنسوری با شکل shape + shape(rate) . هر برش [:, ..., :, i0, i1, ...iN] شامل نمونه های ترسیم شده برای rate[i0, i1, ...iN] .

سازندگان و ویرانگران

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomPoissonV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع

Attrs Dtype(
 DataType x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)