جریان تنسور:: عملیات:: RandomPoissonV2

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از توزیع(های) پواسون که بر اساس نرخ توصیف شده اند، خروجی می گیرد.

خلاصه

این عملیات بسته به نرخ از دو الگوریتم استفاده می کند. اگر نرخ >= 10 باشد، الگوریتم هورمان برای به دست آوردن نمونه ها از طریق تبدیل-رد استفاده می شود. به http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 مراجعه کنید.

در غیر این صورت، الگوریتم Knuth برای بدست آوردن نمونه از طریق ضرب متغیرهای تصادفی یکنواخت استفاده می شود. به Donald E. Knuth (1969) مراجعه کنید. الگوریتم های نیمه عددی هنر برنامه نویسی کامپیوتر، جلد 2. ادیسون وسلی

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شکل: تانسور عدد صحیح 1 بعدی. شکل نمونه های مستقل برای ترسیم از هر توزیع که با پارامترهای شکل داده شده در نرخ توصیف شده است.
 • نرخ: تانسوری که در آن هر اسکالر یک پارامتر "نرخ" است که توزیع پواسون مرتبط را توصیف می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور با shape + shape(rate) . هر برش [:, ..., :, i0, i1, ...iN] حاوی نمونه‌های ترسیم شده برای rate[i0, i1, ...iN] است.

سازندگان و تخریب کنندگان

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomPoissonV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع D

Attrs Dtype(
 DataType x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)