جریان تنسور:: عملیات:: RandomShuffle

#include <random_ops.h>

به طور تصادفی یک تانسور را در امتداد بعد اول آن به هم می زند.

خلاصه

تانسور در امتداد بعد 0 جابجا می شود، به طوری که هر value[j] به یک و تنها یک output[i] نگاشت می شود. به عنوان مثال، نگاشتی که ممکن است برای یک تانسور 3x2 رخ دهد به صورت زیر است:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقدار: تانسوری که باید به هم ریخته شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی‌گرداند:

 • Output : تانسوری با همان شکل و نوع value ، که در امتداد بعد اول آن به هم ریخته شده است.

سازندگان و تخریب کنندگان

RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)
RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const RandomShuffle::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomShuffle:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomShuffle .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value
)

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const RandomShuffle::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)