از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

#include <random_ops.h>

به طور تصادفی یک تانسور را در اولین ب itsعد خود تغییر می دهد.

خلاصه

تنسور در امتداد بعد 0 بهم می ریزد ، بدین ترتیب که هر value[j] به یک و فقط یک output[i] ترسیم می output[i] . به عنوان مثال ، نقشه ای که ممکن است برای یک تانسور 3x2 رخ دهد:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقدار: تنسوری که باید تغییر کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : تنسوری با همان شکل و نوع همان value ، که در امتداد اولین بعد خود تغییر شکل داده است.

سازندگان و ویرانگران

RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)
RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const RandomShuffle::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RandomShuffle :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomShuffle .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value
)

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const RandomShuffle::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)