از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

#include <random_ops.h>

عددهای صحیح تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.

خلاصه

مقادیر تولید شده ، اعداد صحیح یکنواخت در محدوده [minval, maxval) . حد پایین minval در محدوده شامل، در حالی که حد بالا maxval مطالعه حذف شدند.

عدد صحیح تصادفی کمی مغرضانه است مگر اینکه maxval - minval قدرت دقیق دو باشد. تعصب برای مقادیر maxval - minval طور قابل توجهی کوچکتر از دامنه خروجی (یا 2^32 یا 2^64 ).

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی است.
 • minval: 0-D. حد پایینی فراگیر در اعداد صحیح تولید شده.
 • حداکثر: 0-D حد فوقانی انحصاری در اعداد صحیح تولید شده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : تنسوری از شکل مشخص پر شده با اعداد صحیح تصادفی یکنواخت

سازندگان و ویرانگران

RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval)
RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval, const RandomUniformInt::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomUniformInt .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval
)

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval,
 const RandomUniformInt::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)