جریان تنسور:: عملیات:: RandomUniformInt

#include <random_ops.h>

خروجی اعداد صحیح تصادفی از یک توزیع یکنواخت.

خلاصه

مقادیر تولید شده اعداد صحیح یکنواخت در محدوده [minval, maxval) هستند. minval کران پایین در محدوده گنجانده شده است، در حالی که maxval کران بالا حذف شده است.

اعداد صحیح تصادفی کمی بایاس هستند مگر اینکه maxval - minval توان دقیق دو باشد. بایاس برای مقادیر maxval - minval به طور قابل توجهی کوچکتر از محدوده خروجی ( 2^32 یا 2^64 ) کوچک است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی.
 • مینوال: 0-D. کران پایینی شامل اعداد صحیح تولید شده.
 • حداکثر: 0-D. کران بالای انحصاری در اعداد صحیح تولید شده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور شکل مشخص شده پر از اعداد صحیح تصادفی یکنواخت.

سازندگان و ویرانگرها

RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval)
RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval, const RandomUniformInt::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomUniformInt .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval
)

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval,
 const RandomUniformInt::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)