جریان تنسور:: عملیات:: یونیفرم تصادفی

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.

خلاصه

مقادیر تولید شده از توزیع یکنواخت در محدوده [0, 1) پیروی می کنند. کران پایین 0 در محدوده گنجانده شده است، در حالی که کران بالایی 1 حذف می شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی.
 • dtype: نوع خروجی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • Output : تانسوری از شکل مشخص شده که با مقادیر تصادفی یکنواخت پر شده است.

سازندگان و ویرانگرها

RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomUniform::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RandomUniform:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomUniform .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

یونیفرم تصادفی

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

یونیفرم تصادفی

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomUniform::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)